Třetí Ruka

Třetí ruka je odborný portál zaměřený na průmyslovou ekologii, který podává čtenářům pomocnou ruku při řízení svého podnikání v oboru životního prostředí. Portál je centrem aktuálních a zásadních informací a to zejména z pohledu legislativy, dotací, odborných akcí, veřejných zakázek a všeobecného dění v oboru („monitoring tisku“). Dále se zaměřuje na oblast odpadů, vodního hospodářství, ochrany ovzduší, chemických látek a přípravků (CHLP), posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), posuzování koncepcí na životní prostředí (SEA) a energetiku. Informujeme také uživatele o zajímavých rozhovorech a diskuzí v hlavních mediích.

projít na web

Česká republika chce zakázat jednorázové lahve s F-plyny.

Senátoři ve středu schválili novelu zákona o ozon poškozujících látkách a F-plynech. Ta reaguje na zkušenosti z praxe s nakládáním a likvidací těchto látek a napravuje některé nedostatky platné právní úpravy. Díky novele dojde k efektivnějšímu nakládání s

projít na článek

Rok 2016: Produkce všech odpadů klesá, u komunálních odpadů je tomu naopak

V roce 2016 Česká republika vyprodukovala 34,2 milionů tun všech odpadů, to je o 3 miliony tun méně než vloni. Z toho činily 1,4 milionů tun nebezpečné odpady a 32,8 milionů tun ostatní odpady. Na jednoho obyvatele ČR tak připadá ročně produkce 3 241 kg v

projít na článek

Kam s plasty? Čína omezuje dovoz odpadu, čeští zpracovatelé ho nemají kam udat

Řada českých měst řeší problémy s plastovými odpadky. Firmy, které je odvážejí k dalšímu zpracování, teď nemůžou odpad udat. Na trhu je ho totiž nadbytek a výkupní ceny plastu výrazně klesají. Hlavním důvodem je omezení dovozu vytříděných plastů do Číny.

projít na článek

Prezentace ke stažení: Setkání úseku vodního hospodářství MZe s pracovníky vodoprávních úřadů

Ve dnech 2.–3. října 2017 proběhlo pravidelné pracovní setkání odborných útvarů sekce vodního hospodářství Ministerstva zemědělství s pracovníky vodoprávních úřadů obcí s rozšířenou působností, krajských úřadů a vojenských újezdů, za přítomnosti zástupců

projít na článek

Další legislativní komplikace pro vodohospodáře

Vodohospodářská legislativa míří zcela opačným směrem, než by bylo zapotřebí. Dvěma nejnovějšími, zcela konkrétními případy, se zabývá poslední číslo vodohospodářského oborového časopisu SOVAK ČR. První z nich je novela zákona 193/2017 Sb., o pohřebnictví

projít na článek

Ke stažení: Zpráva o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2016

Ministerstvo zemědělství publikovalo Zprávu o stavu vodního hospodářství ČR v roce 2016. Publikace označovaná jako "Modrá zpráva" informuje o stavu vodního hospodářství v roce 2016 a podává přehled o dlouhodobém vývoji vodního hospodářství ve sledovaných

projít na článek

EEA: Spotřeba látek poškozující ozonovou vrstvu nadále klesá

Dovoz, vývoz a i celková spotřeba chemikálií poškozujících ozónovou vrstvu v Evropské unii v roce 2016 klesla. Uvádí to Evropská agentura pro životní prostředí (EEA) v aktuální zprávě. Podle EEA jde o nepřetržitý trend postupného vyřazování těchto chemiká

projít na článek

Prezident podepsal novelu zákona o EIA

Zjednodušit posuzování vlivu stavebních záměrů na životní prostředí (EIA) má novela, kterou dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Novela mimo jiné omezuje počet záměrů, které budou posuzování podléhat. Norma také prodlužuje z pěti na sedm let základní dobu

projít na článek

Připomínky: Návrh prováděcí vyhlášky k novele zákona EIA

Ministerstvo životního prostředí (MŽP) poslalo do připomínkového řízení Návrh vyhlášky o odborné způsobilosti a o úpravě některých dalších otázek souvisejících s posuzováním vlivů na životní prostředí, která by měla být účinná od 1. listopadu 2017. Důvode

projít na článek

Osvědčí se drony v boji proti znečištění ovzduší?

Česká zemědělská univerzita rozbíhá zajímavý předaplikační projekt, který se pokusí naučit drony odebírat částice prachu z ovzduší. Princip je ten, že se přivádí velmi vysoké napětí na elektrody, které pomocí přitažlivých sil zachycují prachové částice. V

projít na článek

Změna nařízení REACH z pohledu CMR látek

V Úředním věstníku Evropské unie (L 224) vyšlo Nařízení Komise (EU) 2017/1510 ze dne 30. srpna 2017, kterým se mění dodatky k příloze XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických l

projít na článek

Vláda schválila novela zákona EIA

Vláda dnes schválila novelu zákona o posuzování vlivů na životní prostředí (EIA), která má zjednodušit a zefektivnit proces EIA. Ministerstvo životního prostředí dnes předložilo na jednání vlády návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzo

projít na článek

Kdy podléhá plán odpadového hospodářství obce procesu SEA?

Svaz měst a obcí ČR zveřejnil informaci k problematice SEA ve vztahu k plánům odpadového hospodářství (POH) obcí. Text, který je uveden níže, vznikl ve spolupráci s příslušným odborem Ministerstva životního prostředí a který obsahuje jednoduchý návod a po

projít na článek

Opětovné využití – správná cesta nebo slepá ulička?

Pod názvem Opětovné použití ve střední Evropě – politika a příklady z praxe se v listopadu v Praze uskutečnila konference, která byla vyvrcholením tříletého mezinárodního projektu CERREC. Spoluřešitelem projektu za českou stranu bylo sdružení CZ BIOM a to

projít na článek

DŮLEŽITÉ! Konference Předcházení vzniku odpadů se stěhuje!

Počet přihlášených účastníků teprve měsíc před konáním konference přesáhl kapacitní možnosti původních prostor. Proto organizátoři byli nuceni změnit místo konání. Konference se bude konat v aule České zemědělské univerzity v Praze-Suchdole. Den konání ko

projít na článek